ماشین تراش-انواع ماشینهای تراش و ساختمان آنها

به منظور انجام عملیات مختلف جهت تراشیدن قطعات کار و نیز برای برآورد هدفهای کارخانجات صنعتی، ماشینهای تراش در انواع مختلف طرح ریزی و ساخته شده اند. انوع ماشینها بر حسب موقیعت و انجام عملیات گوناگون ممکن است با شکلها و اندازه های مختلف ساخته شوند ولی از نظر انجام عملیات تراشکاری کاملا با هم یکسانند یک ماشین تراش بایستی شامل مکانیزمی باشد که برای حرکت چرخشی محور اصلی تولید نیرو کند. همچنین باید دارای دستگاه هایی جهت کنترل سرعت و قسمتهای متحرک بوده و علاوه بر آن مجهز به قسمتهائی به منظور بستن قطعات کار و ابزارهای برش باشد بعلاوه ماشین تراش باید دارای دستگاه های کنترل کننده برای حرکت ابزار برش بوده تا به این طریق بتوان قطعات مختلف را در اندازه های معین و تلرانس مشخصی که قبلا در نظر گرفته شده بتراشد.
بطور کلی ماشینهای تراش برای انجام کارهای تراشکاری از قبیل استوانه تراشی، تراش پیچ و مهره و سایر کارهای متفاوت دیگر ساخته شده اند. از این دستگاه ها میشود حداکثر استفاده را برای انجام هرگونه عملیات تراشکاری کسب کرد بهمین منظور است که ماشینهای تراش را برحسب نوع استفاده آنها به شش دسته مختلف تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از :
ا- ماشین تراش کوچک مرغک دار
 ۲ - ماشین تراش ابزار سازی
 ٣- ماشین تراش معمولی نرم شده
۴- ماشین تراش با قطر کارگیر و طول زیاد
۵ - ماشین تراش پیشانی تراش
۶- ماشین تراش عمودی


ماشین تراش کوچک مرغک دار 


این نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش کارهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد چون اغلب کارها را بین دو مرغک می تراشند بهمین جهت آن را ماشین تراش مرغک دار می گویند. بعلاوه چون از این ماشین برای آموزش و کارهای کوچک استفاده می شود اغلب دستگاه انتقال حرکت آنها بصورت چرخ تسمه ای ساخته می شوند. از نظر اندازه به دو شکل تقسیم می شوند. ماشین تراش کوچک رومیزی و ماشین تراش کوچک پایه دار . این ماشینها بطور عموم کلیه وسائلی که می تواند روی ماشینهای بزرگ قرار گیرد دارا هستند و از نظر قیمت نسبت سایر ماشینها زیاد گران نیستند.
ماشینهای تراش ابزارسازی


اختلاف این نوع ماشینها با سایرین در این است که ماشینهای ابزار سازی دارای دق بیشتری نسبت بسایر ماشینها داشته و نیز بعضی از آنها با دستگاه های مخصوص جهت تراشیدن کارهای دقیقتر مجهز میباشند. وظیفه اصلی این ماشینها تهیه ابزار و شابلن برای کارخانجات تولیدی و ماشینهای تراش تولیدی است. و چون از آنها برای کارهای کوچک و بزرگ استفاده میشود معمولا آنها را بدو صورت رومیزی و پایه دار در دسترس قرار میدهند. از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات کوچک و کوتاه که دارای قطر کم هستند استفاده میشود.
ماشین تراش پایه دار بصورت یک ماشین تراش دقیق و نسبتا بزرگ که دارای سرعتهای مختلف است ساخته شده اند بعلاوه با دستگاه ترمز دقیق برای قطع و کنترل کردن سرعت مجهز میباشد. این ماشین نیز بوسائل دیگری جهت تهیه سایر ابزارها و کارهائیکه احیانة مورد نیاز کارگاه میباشد خواهد بود.


ماشینهای تراش معمولی نرم شده


از این ماشینها اغلب در کارهای تولیدی استفاده میگردد زیرا که قدرت تولیدی آنها زیاد بوده و نیز قدری سنگین تر ساخته میشوند. از طرفی چون برای انجام کارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند بدینجهت دارای مراحل سرعت بیشتر و نیز بار بیشتر میباشد که برای انجام کارهای بزرگ بسیار مناسب است، و از نظر استحکام برسایر ماشینها نیز برتری داشته و میتوان برای تولیدهای کم مورد استفاده قرار داد.


ماشینهای تراش با قطر کار گیر و طول زیاد 


این نوع ماشینها برای تراش کارهائیکه قطر آنها بزرگ و نیز دارای طول زیاد هستند مورد استفاده قرار میگیرند زیرا که میز آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلی ماشین تا روی ریل نسبتا زیاد است. در بعضی از ماشینهای تراش که دارای طول زیادمیباشند برای اینکه بتوان از حداکثر قطر کارگیر استفاده شود، نزدیک محور اصلی در قسمت ریل یک قطعه جاگذاری شده است هنگامیکه لازم باشد میتوان قطعه را از روی ریل جدا کرده و سپس قطعات با قطر زیاد را تراشید و نیز برای تراش کارهای مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد.


ماشین تراش پیشانی تراشی


کارهایی که قطر آنها زیاد و طول نسبتا کمی دارند بوسیله این ماشینها تراشیده می شوند. موارد استفاده دیگر آنها در کارخانجات لکوموتیو سازی مخصوص ساختن چرخهای الکوموتیو و نیز برای ساختن چرخ طیار (چرخ لنگر ) بکار می برند.


ماشین تراش عمودی


و همانطوری که از اسمش پیدا است این ماشین بصورت عمودی قرار می گیرد. دستگاه قلم گیر بصورت منشور چند ضلعی که می تواند عمودی در طول کار حرکت خطی داشته باشد. دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و دارای حرکت دورانی است، که برای گرفتن کارهای سنگین می باشد. در سوراخکاری هم از آن استفاده می کنند. و چون نسبتا سنگین است معمولا دارای سرعتهای زیاد نیست.